"ปิด"รับลงทะเบียนแล้ว
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ปีงบประมาณ 2561

สำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3 ช่อง ได้แก่ DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมครูพี่เลี้ยง ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • สำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี  
 • เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมครูพี่เลี้ยง
 • คู่มือครูพี่เลี้ยง  ดาวน์โหลด
 • โปรดจำชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ของท่าน ตลอดระยะเวลาการเป็นครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์

ศูนย์การอบรม

 •  คุณครูพี่เลี้ยงจะได้ศูนย์อบรมในจังหวัดเดียวกับที่อยู่โรงเรียนของท่าน โปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง   
 • สถานที่อบรม  ดาวน์โหลด
   

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจาก 100 คะแนน
 •  กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น

หากมีปัญหาการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  teachernetwork@proj.ipst.ac.th  โดยระบุ ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล ช่วงชั้นที่อบรม ของท่านอย่างละเอียด  เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ

 >> คำถามที่พบบ่อย Click <<