"ปิด"รับลงทะเบียนแล้ว
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ปีงบประมาณ 2562

สำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3 ช่อง ได้แก่ DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมครูพี่เลี้ยง ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • สำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม   
 • เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันอบรม ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562
 • เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียน/ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมครูพี่เลี้ยง
 • คู่มือครูพี่เลี้ยง  ดาวน์โหลด
 • โปรดจำชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ของท่าน ตลอดระยะเวลาการเป็นครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์

ศูนย์การอบรม

 •  คุณครูพี่เลี้ยงจะได้ศูนย์อบรมในจังหวัดเดียวกับที่อยู่โรงเรียนของท่าน โปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง  
 • สถานที่อบรม ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจาก 100 คะแนน
 •  กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น

หากมีปัญหาการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่าน  โดยระบุ ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล ช่วงชั้นที่อบรม ของท่านอย่างละเอียด  เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ

กรณีเข้าระบบไม่ได้ หรือลืมรหัสผ่าน ส่งอีเมลมาที่ >>> teachernetwork@proj.ipst.ac.th 

กรณีลงผิดระดับ ต้องการลบ หรือต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ให้ส่งเมลไปตามสังกัดของท่าน ดังนี้

สพฐ.   stemobec01@gmail.com
อปท.   dlastemreg@gmail.com
กทม.   wpongstorn@yahoo.com
กศน.   dinsostore@gmail.com
 
 

 >> คำถามที่พบบ่อย Click <<