การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2563

หลักสูตรสำหรับครูพี่เลี้ยง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั่วประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่อง 15  OBEC channel และ YouTube IPST Thailand

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

        ครูพี่เลี้ยงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้สอน)  จากสังกัด สพฐ .สช. สถ. หรือ กทม.

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

 • ลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียน/ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมครูพี่เลี้ยง 
 • เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโปรดจำชื่อผู้ใช้ (เลขบัตรประชาชน) และ รหัสผ่าน (วันเดือนปีเกิด ค.ศ.) ของท่าน ตลอดระยะเวลาการเป็นครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม

ศูนย์การอบรม

        ครูพี่เลี้ยงที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว จะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมที่ศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูพี่เลี้ยง) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 (สพป.เขต 1) หรือสถานที่อบรมอื่น ๆ ในจังหวัดเดียวกับที่อยู่โรงเรียนของท่าน ดังนั้นโปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนของท่านให้ถูกต้อง  

คู่มือครูพี่เลี้ยง  
        ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.stemedthailand.org

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม เอกสารประกอบการอบรมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักด้วยตนเอง หรือเบิกจากต้นสังกัด

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

     ส่วนที่ 1 ในฐานะผู้รับการอบรม

 • ต้องลงเวลา (check in) ในระบบ มากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่จัดอบรมในหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
 • ส่งการบ้านในระบบตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
 • ต้องเข้าทำข้อสอบในระบบและต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม

     ส่วนที่ 2 ในฐานะครูพี่เลี้ยง

 • ทำหน้าที่ลงเวลา (check in) ในระบบให้แก่ครูผู้สอน 
 • สังเกตและให้คะแนนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครูผู้สอน
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัติเมื่อนำคะแนนในส่วนที่ 1 และ 2 มารวมกันแล้วได้คะแนนมากกว่า 75 คะแนนจาก 100 คะแนน
 
หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น
 
ตรวจสอบรหัสโรงเรียน สทศ.(รหัส O-NET 10 หลัก) คลิกที่นี่
 
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่  smttraining@ipst.ac.th 
โดยระบุ ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล ช่วงชั้นที่อบรม ของท่านอย่างละเอียด  และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ